top of page

Algemene voorwaarden

 • Facebook Pa'lante.nl Amsterdam
 • Instagram Pa'lante.nl Amsterdam

Voor deelneming aan de activiteiten georganiseerd door Pa'lante Music & Dance Academy (Pa'lante of PDA) gelden algemene voorwaarden. Met het inschrijven voor een cursus, schriftelijk, telefonisch, via e-mail of via het digitale inschrijfformulier, verklaart de deelnemer kennis te hebben genomen van de geldende algemene voorwaarden en verklaart hiermee akkoord te gaan. Punt 1 tot en met 3 van de algemene voorwaarden zijn ook van toepassing voor een ieder die als gast aanwezig is bij de activiteiten georganiseerd door Pa'lante.

 

1.Aansprakelijkheid 

 • Te gast zijn of deelname aan de activiteiten georganiseerd door Pa'lante geschiedt geheel op eigen risico. Indien een aanwezige twijfelt aan zijn of haar gezondheidstoestand, adviseren wij om eerst de huisarts te raadplegen voordat u de activiteiten bezoekt of eraan deelneemt.

 • Pa'lante houdt zich niet aansprakelijk voor diefstal of enige vorm van fysieke of materiële schade van de aanwezigen veroorzaakt door derden vóór, tijdens of na de activiteiten.
  Iedere aanwezige is zelf wettelijk aansprakelijk voor mogelijke schade toegebracht aan het activiteitengebouw en of aanwezige apparatuur.

2.Gedragsregels

 • Ieder aanwezige dient zich te houden aan de algemene huisregels van de activiteitenlocatie.

 • Nalatigheid met betrekking tot deze algemene voorwaarden, wangedrag of opzettelijk verstoring van de orde kan resulteren op tijdelijke schorsing of totale uitsluiting van alle activiteiten van Pa'lante. (Onder wangedrag verstaan wij het schenden van algemene sociale gedragsregels  van de Nederlandse staat.) Pa'lante houd het recht om te bepalen wanneer er schorsing of totale uitsluiting van toepassing is.

 • In geval van schorsing of totale uitsluiting ten gevolge van wangedrag of nalatigheid zal er geen restitutie van het eventueel betaalde les-,cursus-of entreegeld plaatvinden.

3.Beeldmateriaal  

 • Tijdens de activiteiten van PDA zal er door, een door Pa'lante aangewezen persoon beeldmateriaal verkregen worden middels foto en/of video opnames van de aanwezigen. Deze beelden kunnen op publieke, sociale-, internet pagina's gepubliceerd worden voor publiek vermaak en/of reclame doeleinden.

 • Mediabeelden verkregen door aanwezigen tijdens de activiteiten georganiseerd door Pa'lante mogen nadrukkelijk niet zonder de toestemming van Pa'lante op publieke media of voor reclame doeleinden gebruikt worden.

4.Cursussen

 • Open dagen zijn gratis en voor iedereen toegankelijk. Aanmelding is niet noodzakelijk.

 • Uw inschrijving voor een cursus is pas definitief bij schriftelijke inschrijving middels het inschrijfformulier, bij telefonische aanmelding of door inschrijving via de e-mail of digitale inschrijfformulier

 • Uw deelname aan een cursus is pas definitief bij betaling van het cursusgeld.

 • Aangeboden cursussen gaan alleen door bij voldoende aanmeldingen.

 • Bij ziekte van de docent komt de eerstvolgende les te vervallen. Voor de volgende lessen wordt getracht voor vervanging te zorgen. Als vervanging niet mogelijk is wordt het lesgeld naar rato gerestitueerd.

 • Pa'lante informeert u tijdig indien een cursus of les komt te vervallen.

 • Voor de muzieklessen wordt geacht dat de cursist over voldoende studietijd en een instrument beschikt en de lessen zo min mogelijk verzuimt. 

 • Tijdens regionale schoolvakanties, nationale feest- en rouwdagen worden er geen reguliere lessen gegeven.

5.cursusgelden

 • Cursusgelden  zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden.

 • Het cursusgeld dient voor aanvang van de eerste les volledig te zijn voldaan tenzij er anders is afgesproken.

 • In geval van schorsing of uitsluiting ten gevolge van wangedrag of nalatigheid zal er geen restitutie van het betaalde cursusgeld plaatvinden.

 • Het cursusgeld heeft alleen betrekking op de periode waarvoor is ingeschreven.

 • Aanbiedingen zijn alleen in de daarvoor beschreven periode geldig.

 • Voor de lessen worden er kosten gemaakt op basis van het aantal deelnemers. Indien er gedurende een cursus een les gemist wordt, zal er geen restitutie van het lesgeld plaatsvinden.

 • Indien u door overmacht (een ernstige ziekte of blessure) uw lessen na aanvang van de cursus niet kunt voortzetten, kunnen wij in overleg, het resterende bedrag voor u vastzetten. U moet zelf zorgdragen voor het tijdig melden van uw afwezigheid. 24 uur vóór de eerstvolgende les.

 • Bij uitvallen van een cursus voor aanvang van deze cursus, zal het volledig bedrag binnen 14 dagen aan de cursist gerestitueerd worden.

6.Opzeggingen/ annuleringen

 • Deelname aan een cursus kan tot 24 uur voor aanvang van de cursus kosteloos geannuleerd worden. Bij te laat afmelden zullen er eventuele administratie kosten in rekening gebracht worden.

7.Orde

 • voor een prettig verloop van de lessen verzoeken wij u om op tijd aanwezig te zijn voor de lessen.

 • Hou rekening met je mede cursisten in geval van de groepslessen. Help elkaar ordelijk. Behandel een ieder met respect. Vermijd het gebruik van mobiele telefoons tijdens de lessen. 

 • Zorg ervoor dat je comfortabele kleding en schoenen hebt waarin je lekker kan bewegen. Er zijn geen kledingvoorschriften, tenzij anders vermeld. 

8.Geheimhouding

 • Pa'lante Dance Academy zal geen vertrouwelijke informatie verstrekt door de cursist zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de verstrekkende partij aan of met derden delen, tenzij er sprake is van opzettelijke overtreding van de wet en/of één van de bovengenoemde voorwaarden.

bottom of page